UPI-BHIM paytm.jpg
Phone Pay- 8827681719                                         PAYTM- 9977108884